O nas

 

Poszukujesz najlepszego kursu językowego dla siebie i dziecka? Chcesz się uczyć w domu, a może w miejscu pracy? Przygotowujesz się do egzaminu lub wyjeżdżasz za granicę? Centrum Edukacji Lingua proponuje szeroką gamę kursów i szkoleń językowych na najwyższym poziomie. Pracujemy w oparciu o innowacyjne metody nauczania, wszystkim Kilentom proponujemy dodatkowe konwersacje, zapewniamy różnorodne materiały edukacyjne gratis oraz umożliwiamy dopasowanie godzin zajęć do potrzeb Klienta. Gwarantujemy komfortowe warunki nauki, a także pełen profesjonalizm i zaangażowanie wszystkich naszych pracowników. 

Początki Centrum Edukacji Lingua sięgają 1999 roku. Obecnie prowadzimy zajęcia w kilkuset placówkach na terenie kraju, zatrudniamy ponad 200 nauczycieli języków obcych i jesteśmy jedną z najlepiej zorganizowanych szkół językowych w rejonie, wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.12/00132, której Małopolski Kurator Oświaty przyznał Akredytację zgodnie z art. 68b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty. W naszych kursach wzięło już udział kilkanaście tysięcy słuchaczy.

Na sukcesy szkoły składają się między innymi: przemyślana koncepcja i strategia działania, dobra organizacja, profesjonalizm, wysoka jakość świadczonych usług, szybkie i elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku. W naszej Szkole od samego początku najważniejszą osobą jest Klient i to Jemu ma służyć to, co robimy. Współpracujemy z zespołem znakomitych, utalentowanych lektorów jezyków obcych, z pedagogami i metodykami. Przygotowujemy materiały edukacyjne, opracowaliśmy także własną innowacyjną metodę nauki języka angielskiego dla dzieci przedszkolnych - First Steps 1 2 3 Method. Przynosi ona znakomite rezultaty i pozwala dzieciom na wszechstronny rozwój, uzupełniając obowiązującą podstawę programową.

Program wszystkich kursów prowadzonych przez naszą szkołę dostosowany jest ściśle do założeń Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (Common European Framework of Reference for Languages), który stworzony został po to,  aby ujednolicić oceny stopnia znajomości języka obcego wśród obywateli Unii Europejskiej. Głównym jego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu nauczania języków, a także stworzenie jasnych wymagań, określających konkretne poziomy nauczania obowiązujące w całej Unii Europejskiej.

 

Poziom Rady Europy Szczegółowy opis
A1

Poziom podstawowy
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia oraz bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawić siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowęą pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
A2
 
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
B1

Poziom samodzielności
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego, itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając swoje opinie i plany.
B2
 
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie, a także wyjaśnić swoje stanowisko sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady różnych rozwiązań.
C1

Poziom biegłości
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.
C2
 
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzać zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

 

 Wyróżnia nas:

  • ugruntowana pozycja na rynku usług edukacyjnych, wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.12/00132
  • Akredytacja Małopolskiego Kuratorium Oświaty dla całości kształcenia nr KU.WB.094/5/06 zgodnie z art. 68b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 07.09.1991 o systemie oświaty
  • prowadzenie zajęć w placówkach partnerskich ze środków EFS
  • programy nauczania języka angielskiego/niemieckiego zatwierdzone przez MEN
  • stała opieka Dyrektora Metodycznego nad wszystkimi prowadzonymi kursami
  • nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami, doskonalący swoje umiejętności na kursach i studiach podyplomowych
  • najlepsze podręczniki i materiały dla przedszkolaków (pozytywnie zaopiniowane przez rzeczoznawcę MEN), uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

 

Zapewniamy najwyższy standard nauki. Wszystkie kursy objęte są stałą opieką metodyczną.